• شناسه DOR : 20.1001.3.PAF1T00=.2022.09.20.1.1
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : علوم فيزيكي, علوم زمين و علوم سياره اي, كامپيوترها در مهندسي زمين
  • کلمات کلیدی : اقتصاد-اقتصادفرصتهای سرمایه گذاری-استان همدان
محل لازم برای ایده

سرمايه گذاري خارجی به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي و يکی از ملزومات نيل به توسعه اقتصادي و اجتماعی محسوب میگردد كه تقويت آن موجب ارتقاء سطح توليد، درآمد، رفاه و اشتغال و نيز كاهش فقر خواهد شد. بديهی است آگاهی از ميزان و نحوه پراكندگی منابع و محدوديتها در يك منطقه و نيز شناخت زير ساختها، مزيتها و مخاطرات زيست محيطی ساير عوامل موثر بر سرمايه گذاري و ارتباط بين آنها، نقش موثري در تصميمسازي صحيح و مديريت منطقی اين بخش از اقتصاد كشور را دارد ومديران را براي رسيدن به تصميم هاي بهينه هدايت خواهد نمود. بر اين اساس تدوين اطلس سرمايه گذاري استان به منظور دستيابی به يك اقتصاد پيشرفته و پويا وتسهيل فرايند سرمايهگذاري ازطريق معرفی بسترها و زيرساخت هاي الزم واستفاده بهينه از منابع، امکانات، ظرفيتها، توانمنديهاي موجود صورت خواهدبلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغتا پذيرفت اطلس سرمایه گذاري استان همدان میتواند راه کاري مناسب جهت معرفی فرصت ها و پتانسیلهاي استان در حوزه جغرافیایی به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می باشد و زمینه را براي جلب و جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجی هموارتر می سازد.

جدول زمانی
1

1401/06/29ثبت اولیه

2

1401/06/29تایید دبیرخانه نان