• شناسه DOR : 20.1001.3.Q2F1T00=.2022.09.21.1.3
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : چندرشته اي
  • کلمات کلیدی : نانوکامپوزیت - نرخ سایش
محل لازم برای ایده

این نیاز، در وضعیت: بررسی کمیته فنی و تخصصی قرار دارد و تحت موضوع: بازرسی فنی، از طرف: شرکت نفت فلات قاره ایران- اداره پژوهش و فناوری، دارای اطلاعات تماس: 02123383147، توسط وزارت نفت ارائه گردیده است.

جدول زمانی
1

1401/06/30ثبت اولیه

2

1401/06/30تایید دبیرخانه نان