• شناسه DOR : 20.1001.3.WEFHT00=.2022.11.16.1.4
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : هنر, مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی, حفاظت و مرمت میراث معماری, حفاظت و مرمت میراث شهری
  • کلمات کلیدی : معماری و شهرسازی اصفهان ،دورۀ مغول،ساز و کارهای اقلیمی و زیست محیطی
  • سطح MRL : ایده
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

معماری و شهرسازی ایران علی الخصوص در شهر اصفهان در این دوره کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.

جدول زمانی
1

1401/08/25ثبت اولیه

2

1401/08/30تایید دبیرخانه نان

3

1402/08/25نهایت تاریخ مورد نیاز