• شناسه DOR : 20.1001.3.WPFHT00=.2022.11.17.1.6
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی
  • کلمات کلیدی : سیستم تبرید جت بخار- توربین گاز تزریق بخار
  • سطح MRL : ایده
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
  • مقاله
آدرس های وب مربوط به ایده

با توجه به کاهش بازده ی حرارتی توربینهای گازی با افزایش دما، تاکنون روش های مختلفی برای کاهش دمای هوای ورودی به آنها طراحی شده است که همه ی آنها مستلزم مصرف آب شیرین یا انرژی و هزینه ی بالا است. در اختراع حاضر برای اولین بار فرآیند اتصال یک سیستم تبرید جت بخار به سیکل برایتون ارایه شده است. در این فرآیند با امکان طراحی سیستم تبرید جت بخار به صورت یک سیکل باز، علاوه بر امکان تولید برودت و کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور و کاهش توان مصرفی آن ، امکان تزریق بخار به توربین و افزایش توان تولیدی آن به طور همزمان وجود دارد. با تزریق بخش اعظم بخار به توربین، نیاز به کندانسور ، چگالش و مصرف آب شیرین برای این بخار در این فرآیند برطرف می شود. همچنین با امکان استفاده از یک منبع آب شور مانند پساب اسمز معکوس برای تولید بخار ، افرایش بازده ی حرارتی توربین گاز در این فرآیند مستقل از مصرف آب شیرین خواهد بود. با امکان استفاده از پساب اسمز معکوس برای تولید بخار تزریقی در این فرآیند‍ِ‌، علاوه بر کاهش مشکلات زیست محیطی مربوط به دفع آن، در کاهش انتشار گازهای NOx نیز موثر خواهد بود.

جدول زمانی
1

1401/08/26ثبت اولیه

2

1401/08/30تایید دبیرخانه نان