• شناسه DOR : 20.1001.3.WTFHT00=.2022.11.17.1.1
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی
  • کلمات کلیدی : saffron harvesting, Optimizing and increasing
  • سطح MRL : نمونه اولیه
محل لازم برای ایده

هدف از این پروژه تولید کود بیولوژیکی برای افزایش کیفیت زعفران تولیدی است که بر مبنای نتایج تحقیقات قبلی نویسنده انجام خواهد شد

جدول زمانی
1

1401/08/26ثبت اولیه

2

1401/08/30تایید دبیرخانه نان