• شناسه DOR : 20.1001.3.WYFHT00=.2022.11.18.1.8
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی صنایع, مهندسی فناوری اطلاعات, بهینه سازی سیستم ها
  • کلمات کلیدی : BI, Power BI, Dashboards, Online Reports
  • سطح MRL : نمونه کامل
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

طراحی و پیاده سازی داشبوردها و گزارشهای مدیریتی مورد نیاز سازمان در بستر نرم افزارهای Power BI و Power BI Report Server

جدول زمانی
1

1401/08/27ثبت اولیه

2

1401/08/30تایید دبیرخانه نان

3

1401/11/29نهایت تاریخ مورد نیاز