• شناسه DOR : 20.1001.3.X2FHT00=.2022.11.20.1.7
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی نساجی, شیمی نساجی و رنگ
  • کلمات کلیدی : Natural colors, Internal production, reduction of importing costs
  • سطح MRL : تولید نیمه صنعتی
محل لازم برای ایده

رنگها، یکی از پرمصرفترین مواد در صنایع مختلف هستند. امروزه توجه زیادی به جایگزینی رنگدانه های طبیعی به جای رنگهای سنتزی معطوف شده است. یکی از مهمترین منابع جهت تولید رنگدانه های طبیعی، گیاهان می باشند. گیاهان رنگزا در جهان بسیار متعدد هستند. تعداد اندکی از آنها به صورت صنعتی و بخشی نیز به صورت سنتی مورد استفاده قرار می-گیرند. در حال حاضر تقاضا برای رنگهای طبیعی به دلیل قابلیت برگشت آنها به طبیعت و سازگاری با محیط زیست افزایش یافته است. منابع گیاهان رنگزا در طبیعت بسیار زیاد و برآورد شده است که حدود 1100 گیاه با قابلیت تولید رنگزایی وجود دارند. رنگدانه های گیاهی در صنایع مختلف قابلیت کاربرد دارند. مهمترین این کاربردها شامل استفاده از خواص دارویی رنگهای طبیعی، خواص حفاظتی در برابر نور در پارچه، استفاده در صنایع آرایشی-بهداشتی مانند رنگ مو، شامپو و صابون-سازی، تهیه حسگرهای زیستی، در صنایع غذایی به عنوان افزودنی و رنگ دهنده و کاربرد در رنگرزی الیاف می باشد. صرف نظر از خواص رنگ دهندگی، بعضی از این گیاهان به صورت کامل برای مقاصد پزشکی استفاده می شوند. برنامه مورد نظر : استخراج و پایدارسازی نیمه صنعتی و بررسی خواص نوری و شیمیایی از منابع بومی ایران و ارزان و در دسترس یا ضایعات صنعتی و بومی و...

جدول زمانی
1

1401/08/29ثبت اولیه

2

1401/08/29تایید دبیرخانه نان