• شناسه DOR : 20.1001.3.X6FHT00=.2022.11.20.1.2
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, ایمنی، بهداشت و محیط زیست, مهندسی کامپیوتر, نرم افزار, علوم بهداشت
  • کلمات کلیدی : سامانه جامع HSE
محل لازم برای ایده

سامنه جامع HSE شامل چندیدن نرم افزار زیر مجموعه همچون سامانه مدیریت حوادث و شبه حوادث و سامانه مدیریت بحران و سامانه جامع مواد شیمیایی می باشد که برای اولین بار در کشور بومی سازی شده ،اجراء و نصب شده که هم اکنون در صنعت مورد استفاده قرار گرفته می گیرد.

جدول زمانی
1

1401/08/29ثبت اولیه

2

1401/08/30تایید دبیرخانه نان