• شناسه DOR : 20.1001.3.XAFHT00=.2022.11.21.1.9
  • کد DOR : 213578dfgdg
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی پلیمر, طراحی مولکولی
  • کلمات کلیدی : آنتی باکتریال، کیسه های پلیمری، افزودنی،
محل لازم برای ایده

ذرات آنتی باکتریال با ساختارها و اندازه های نانو و میکرون و با درصد مناسب جهت اثربخشی لازم درون کیسه های پلیمری افزوده می شوند. این ترکیبات باید به خوبی درون پلیمر توزیع شوند و خواص مطلوب آنتی باکتریال را فراهم کنند

جدول زمانی
1

1401/08/30ثبت اولیه

2

1401/08/30تایید دبیرخانه نان