• مالک : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
  • شناسه DOR : 20.1001.4.ACKG000=.2022.09.17.0.5
  • حوزه موضوعی : علوم اجتماعي, علوم اجتماعي, علوم اجتماعي (متفرقه)
  • کلمات کلیدی : توسعه محوری نهادهای اجتماعی
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل نیاز

لزوم بررسی تجارب موفق و ناموفق نقش مساجد و روحانیت در توسعه استان

جدول زمانی
1

1401/06/26ثبت اولیه

2

1401/06/28تایید کارگزار

شخصیت حقوقی