• مالک : اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی
  • شناسه DOR : 20.1001.4.J0Q0000=.2022.11.23.0.8
  • کلمات کلیدی : فناوری های نوین ،سامانه هشدار سرمازدگی
محل نیاز

خالصه پروژه: سرمازدگی بوه شرایطی از آب و هوا گفته می شود که دمای محیط برای یک زمان معین، کمتر از مقدار دمای بهینه برای رشود گیاهان باشد. در این شرایط، کاهش سریع دمای محیطی باعث اختالل در فعالیت های متابولیکی و سولولی گیاهان شده و در پی آن افت چشمگیر در بازده محصوالت زراعی و باغی مالحظه می شود. در واقع عالیم سرمازدگی هنگامی قابل رؤیت است که خسارت آن به گیاه وارد شده است. یکی از اولین تاثیرات سورمازدگی در سطح سلول، توقف جریان پروتوپالسمیک ) حرکت فعال سلول برای انتقوال موواد ( و متعاقوب آن کاهوش فعالیت سلول های گیاه است. دومین تاثیر سرمازدگی بر گیاه،کاهش یا افت محسوس فتوسونتز در بافوت هوای گیاهی بوده و بعنوان اولین تاثیر قابل رؤیت و مشهود سرما در گیاه می باشد. در این زمان بافت های گیاهی با رنگ سبز روشن و پژمرده دیده می شوند. این مسیله در گیاهان زراعی و باغی باعث کواهش چوشمگیر عملکورد و محصول آن ها می گردد. دسترسوی بوه پیش بینی های محلی)در مقیاس خُرد( معموالً بسیار مشکل و ضرورت دارد تا پژوهش های کاربردی مناسبی در این ارتباط انجام گیرد. پیش بینی دمای کمینه و آگاهی از چگونگی تغییور دموا طوی شوب نیوز بورای حفاظوت گیاهوان از یوخبنودان بوسیار مفیود مویباشود. ایون پویش بینوی هوا کوشاورزان را در تصمیم گیری اینکه آیا حفاظت نیاز است یا نه و زمان شوروع راه انودازی سیوستم هوا چوه موقوع اسوت کمک میکند. برای مثال میتوان کشاورزان را نسبت به احتمال سرمازدگی درختان میوه در مرحله غنچهدهی و گلدهی آگاه نمود تا نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه مبادرت ورزند. طرح حاضر با محوریت بکارگیری فناوریهای نوین در طراحی و توسعه سامانه پیشبینی و هشدار سرمازدگی در استان خراسان رضوی تهیه شده است.انتظار می رود با انجام این طرح خسارت های ناشی از این پدیده به حداقل ممکن برسد. اهداف پروژه: ایون طورح عملیاتی به منظور دست یابی شناخت جامع و کامل از پتانسیل رخداد سرما زدگی و یخبندان و در نهایت توسعه سامانه پیش بینی و هشدار متمرکز شده است. تعریف پروژه با جزییات بیشتر (گزارش توجیهی مختصر پروژه و مزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی و مالحظات زیست محیطی به همراه جدول زمانبندی اجرای آن): یکی از مهمترین عوامل خسارت زا بر محصوالت کشاورزی رخداد سرما و یخبندان است که جهت جبران خسارت های آن همه ساله هزینه های هنگفتی به کشور تحمیل می شود. بررسی گزارش های رسمی انتشار یافته از سوی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در خصوص خسارت های ناشی از سرما و یخبندان و خسارت های پرداخت شده از سوی دولت به کشاورزان و دیگر خسارات اقتصادی وارده مانند ورود محصوالت کشاورزی از کشورهای خارجی، نشان می دهد که مقوله سرما و یخبندان و چگونگی رخداد آن یکی از مهمترین اولویت های مطالعاتی کشور به شمار می رود. پتانسیل رخداد سرما در مناطق مختلف کشور متفاوت است و شدت خسارت های ناشی از آن بسته به نوع محصول و مو قعیت جغرافیایی منطقه متغیر می باشد. بنابراین توسعه سامانه پیش بینی و هشدار رخداد سرما و یخبندان در سطح دشت های استان خراسان رضوی که در معرض این پدیده قرار دارند، بسیار ضروری است. محصوالت کشاورزی بطور کلی در محدوده دمایی مشخصی قادر به رشد و نمو هستند. هر گونه تغییرات دمایی خارج از محدوده فوق به کاهش رشد محصول و در برخی موارد سبب از بین رفتن آن می شود. هنگامی که دمای هوا از صفر درجه پایین تر رود، گیاهان حساس آسیب می بیننود و میوزان تولیود آنها شدیداً تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین خساراتی که بر تولید کنندگان محوصوالت کوشاورزی و در نتیجه به اقتصاد یک کشور وارد می شود، میتواند بسیار مخرب و جدی باشد. با وجود ایون اهمیوت فراوان، اطالعات و دانش اندکی در مورد چگونگی حفاظت گیاهان در برابور سورما و یوخ زدگوی وجوود دارد و در کشور ما اقدامات عملی در زمینه معرفی و بهوره گیوری از روشهوای حفواظتی نووین نیوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. پس الزم است که منابع اطالعاتی سهل الوصوول و سواده ای وجوود داشوته باشد که بتواند کشاورزان و باغداران را در جهوت مقابلوه بوا ایون موشکل یواری دهود. ارزیابی، پایش و پیش بینی شرایط یخبنودان، موستلزم توصمیم گیوریهوا و تحلیول هوایی پیچیوده و اسوتفاده از احتماالت شرطی و نکات اقتصادی است. پیش بینی دقیق یخبندان موی توانود تواثیر زیوادی در کواهش خسارتهای ناشی از یخبندان داشته باشد، زیرا این فرصت را برای کشاورزان فراهم می کند که بورای مواجهه با یخبندان مهیا شوند موانع و تهدیدهای انجام موفق پروژه: عدم تسلط بر شرایط اقلیمی منطقه، نحوه طراحی مدل مناسب و عدم شناخت از عدم قطعیتهای موجود در تغییرات دما میتواند منجر به تولید مدلی ضعیف خواهد شد که توانایی الزم را نخواهد داشت. لذا مجریان طرح باید تسلط کافی بر موضوع و تخصص مناسب داشته باشند. شاخصها و معیارهای ارزیابی پروژه: کالیبراسیون مدل و بررسی صحت پیش بینی سرمازدگی پس از وقوع آن و تعیین خطا به تفکیک در پیش بینیها بر اساس شاخصهای مناسب آماری ارزیابی میگردد. شرایط و الزامات پیشنهاد دهنده )حداقل الزاماتی که پیشنهاد دهنده جهت ارایه پیشنهاده پروژه میبایست دارا باشد(: مجری طرح باید عالوه بر تخصص و تسلط بر موضوع سابقه مشارکت در حداقل یک طرح با محتوای مشترک را داشته باشد.

جدول زمانی
1

1401/09/02ثبت در سامانه نان

شخصیت حقوقی