• مالک : اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
  • شناسه DOR : 20.1001.4.J4Q0000=.2022.11.23.0.3
  • کلمات کلیدی : خانواده ،جوانی جمعیت، مشهد
محل نیاز

خالصه پروژه: با توجه به تبعات گسترده این قانونی میبایستی در بازه های زمانی مختلف پایش و بررسی مستمر تبعات قانون مذکور در دستور کار قرار گیرد. مطالعه حاضرضمن بررسی اسناد باالدستی و باالخص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به مطالعه چگونگی تاثیرگذاری قانون مذکور در بین طبقات مختلف اجتماعی - اقتصادی پرداخته تا از این طریق به بررسی سیستماتیک پیامدهایی بپردازد که متاثر از این قانون جامعه هدف را متاثر میسازد. حمایتهای مالی و معنووی موجوود در ایون قوانون در موواردی بودون توجوه بوه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین گردیوده کوه میتوانود چرخوه آسویبهای اجتمواعی را توداوم ببخشود. از سوویی محدودیتهای اعمال شده در حوزه غربالگری احتمال تولد کودکان با ناهنجاری های ذهنی و جسمی را افزایش میدهد، با توجوه به اینکه حمایتهای مالی پیش بینی شده در این قانون بیشتر دهک های پایین جامعه را ترغیب به فرزندآوری میکند در صوورت فراهم نشدن زیرساختهای الزم میتواند تبعات گسترده ای را به همراه داشته باشد. موارد طرح شده برخی از موواردی اسوت کوه انتظار میرود مجری به طور نظامند این موارد را احصا و بررسی نماید. اهداف پروژه: 1 -مطالعه و بررسی اسناد باالدستی در حوزه جمعیت 2 -مطالعه و بررسی تفصیلی بندها و ماده های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 3 -مطاله و بررسی تغییرات به وجود آمده در میزان گرایش زوجین به فرزندآوری تحت تاثیر قانون حمایت از خانواده )پیمایش( 4 -مطالعه میزان تاثیرگذاری قانون مذکور در افزایش آمار و گرایش به فرزندآوری به تفکیک طبقات اجتماعی 5 -مطالعه و تبیین پیامدهای نیت ناشده قانون مذکور در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 6 -بررسی آسیب شناختی چگونگی پیاده سازی قانون مذکور در شهر مشهد تعریف پروژه با جزییات بیشتر (گزارش توجیهی مختصر پروژه و مزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی و مالحظات زیست محیطی به همراه جدول زمانبندی اجرای آن): تصویب و پیاده سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از منظر برخی از جامعه شناسان و همچنین اندیشمندان حوزه جمعیت - به علت تفوق نگاه کمی گرایانه در آن - دارای پیامدهایی است که به مرور در قالب افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه بروز خواهد کرد. به طوری که بازتولید چرخه فقر، افزایش تعداد کودکان دارای ناهنجاری های ذهنی و جسمی و همچنین تحمیل بار اقتصادی بر دولت از مواردی است که به عنوان پیامدهای ناخواسته قانون مذکور از منظر صاحبنظران بدان اشاره گردیده است. مطالعه حاضر موارد فوق و سایر تبعات احتمالی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را باید در دستور کار خود قرار دهد. روش انجام پروژه و تحقق اهداف: پیمایش، گروه کانونی )مصاحبه با صاحبنظران(، مصاحبه با افرادیی که متاثر از قانون هستند. موانع و تهدیدهای انجام موفق پروژه: با توجه به سیاستها و گفتمان حاکم در بعضی از ساختار تصمیم گیری کشور و تسلط نگاه کمی گرایانه در حوزه جمعیت به نظر میرسد به علت تفاوت زاویه دیدگاه مطالعه حاضر، مجری طرح در دستیابی به داده های موجود با دشواری و محدویتهای مواجه باشد. شاخصها و معیارهای ارزیابی پروژه: احصا نظر صاحبنظران از طریق گروه کانونی تحلیل سیستمایتک پیامدهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بازه های زمانی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی و تطابق بندهای موجود در قانون با زیرساختهای کشور شرایط و الزامات پیشنهاد دهنده )حداقل الزاماتی که پیشنهاد دهنده جهت ارایه پیشنهاده پروژه میبایست دارا باشد(: دکتری جامعه شناسی، مسلط بر حوزه های آسیبهای اجتماعی، حکمرانی، و سیاستگذاری اجتماعی

جدول زمانی
1

1401/09/02ثبت در سامانه نان

شخصیت حقوقی