• مالک : اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
  • شناسه DOR : 20.1001.4.J8Q0000=.2022.11.23.0.8
  • کلمات کلیدی : بدن سازی ، مشهد ، رتبه بندی
محل نیاز

خالصه پروژه: باشگاههای بدنسازی و تناسب اندام به واسطه تقاضایی که در جامعه دارند روز به روز به تعداد انها افزوده می شود؛ این حجم از کسب و کارهای موجود برای اینکه دوام و استحکام پیدا کنند باید نظارت و ارزیابی اثربخشی از انها داشت؛ برای اینکه این نظارت به خوبی انجام شود باید از عوامل موثر بر عملکرد انها آگاهی و شناخت الزم را پیدا کرد؛ تا بتوان با این شناخت انها را رتبه بندی نمود؛ از این رو، شناسایی و تدوین عوامل موثر بر رتبه بندی باشگاهها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه این شناخت می تواند جایگاه و برند هر یک از باشگاههای بدنسازی و تناسب اندام را به طور شایسته احصا و تعیین کند. اهداف پروژه: در این پروژه هدف از اجرا این است که ابعاد و معیارهای الزم تمیز باشگاهها از یکدیگر شناسایی شده و بر ان اسااس رتباه ای را طراحی و ارایه نمود؛ مقیاسهای الزم برای اندازه گیری معیارهای رتبه بنادی احصاا شاوند؛ وزن هار یاک از معیارهاا مشخص شوند و چک لیست الزم برای این امر تهیه و ارایه شود؛ و ایجاد زمینه الزم برای سامان دهی رتبه بندی باشگاهها فراهم اید. تعریف پروژه با جزییات بیشتر (گزارش توجیهی مختصر پروژه و مزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی و مالحظات زیست محیطی به همراه جدول زمانبندی اجرای آن): این پروژه از دو منظر از اهمیت باالیی برخوردار است: از منظر متولیان امور ورزش شهرها و استان و دیگری از منظر باشگاههای بدنسازی و تناسب اندام. از منظر متولیان امور ورزشی باید اشاره نمود که این پروژه برای کمک به ادارات ورزشی در جهت نظارت و ارزیابی بهتر بر باشگاههای بدنسازی و تناسب اندام تدوین شده است؛ برای این امر به دنبال این است که بتواند معیارهای الزم برای این امر را در ابتدا به درستی شناسایی نماید و سپس با در نظر گرفتن جایگاه و وزن هر یک از ان معیارها امکان تعیین جایگاه باشگاهها را به درستی داشته باشد؛ این امکان، شرایطی را فراهم می نماید که ادارت بتوانند هر یک از باشگاههای بدنسازی را در جایگاه خودشان در نظر گرفته و برای انها رتبه الزم را قایل شوند و بر ان اساس تصمیمات مدیریتی را بگیرند. از منظر باشگاههای بدنسازی و تناسب اندام باید ابراز نمود که پروژه حاضر می تواند به باشگاهها در تنظیم امور کمی و کیفی خود بر اساس شاخصهای مشخص و تدوین شده متولیان ورزشی با هدف ارتقا برندشان کمک نمایند و همواره برند خود را در سطح کیفی قابل قبولی حفظ وارتقا دهند. از سوی دیگر به انها در تنظیم عنصر قیمت )تدوین شده بر اساس شاخصهای احصا شده( در امیخته بازاریابی شان بر اساس کیفیت احراز شده کمک می نماید. موانع و تهدیدهای انجام موفق پروژه: همکاری نکردن کامل جامعه هدف؛ فقدان همکاری الزم متولیان امور ورزشی استان؛ ساده انگاری مجریان پروژه و تکیه بر یک یا دو مدل ارزیابی عملکرد شاخصها و معیارهای ارزیابی پروژه: به هنگام انجام شدن پروژه؛ نمونه گیری درست و تعمیم دهنده از جامعه هدف؛ جامعیت شاخصها و معیارهای احصا شده؛ مدلسازی عوامل استخراج شده؛ ارایه ابزار سنجش و اندازه گیری رتبه باشگاهها؛ ارایه ساختار رتبه بندی ها؛ شرایط و الزامات پیشنهاد دهنده )حداقل الزاماتی که پیشنهاد دهنده جهت ارایه پیشنهاده پروژه میبایست دارا باشد(: دکتری مدیریت ورزشی دارا بودن مستندات )کتب و مقاالت( و تخصص الزم در حوزه کیفیت و برندینگ ورزشی انجام حداقل یک طرح استانی

جدول زمانی
1

1401/09/02ثبت در سامانه نان

شخصیت حقوقی