نمودار پراکندگی نیاز های کشور

انتخاب هر استان: نمایش نیازهای سازمان ها با بیشینه تعداد