پالایش داده ها

سطح TRL:
1 9

مرتب سازی

نحوه نمایش

/
20.1001.3.46G1T00=.2022.12.06.1.7 ایده

در این ایده با استفاده با ایجاد یک ساختار آلیاژی سلسله مراتبی زبر میکرو-نانو با استفاده از فلز نقره روی سطح استیل یک سطح خودتمیز شونده ی ضد میکروب به دست می آید.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.3TG1T00=.2022.12.06.1.2 ایده

*بررسی وضعیت معماری ساختمان و تعیین نقاط ضعف موجود از لحاظ مصرف انرژی *محاسبه بارهای سرمایشی وگرمایشی ساختمان *مشاهده و پایش مصرف انرژی ساختمان برای سالهای بعد *قابلیت تعیین رده برچس بانرژی *ارایه گزارش به صورت اختصاصی ومتناسب با معماری ساختمان *ارایه گزارشات فنی و مدیریتی به صورت نمودارهای آماری و جداول مهندسی مختص به هر ساختمان *ارایه راهکارهای اجرایی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری استان با توجه به ویژگی های اقلیمی و الگوهای معماری ساختمان

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.3PG1T00=.2022.12.06.1.7 ایده

*بررسی وضعیت معماری ساختمان و تعیین نقاط ضعف موجود از لحاظ مصرف انرژی *محاسبه بارهای سرمایشی وگرمایشی ساختمان *مشاهده و پایش مصرف انرژی ساختمان برای سالهای بعد *قابلیت تعیین رده برچس بانرژی *ارایه گزارش به صورت اختصاصی ومتناسب با معماری ساختمان *ارایه گزارش اتفنیو مدیریتی به صورت نمودارهای آماری و جداول مهندسی مختص به هر ساختمان *ارایه راهکارهای اجرایی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری استان با توجه به ویژگی های اقلیمی و الگوهای معماری ساختمان

 • ارائه شده توسط
  تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.3JG1T00=.2022.12.06.1.2 ایده

*بررسی وضعیت معماری ساختمان و تعیین نقاط ضعف موجود از لحاظ مصرف انرژی *محاسبه بارهای سرمایشی وگرمایشی ساختمان *مشاهده و پایش مصرف انرژی ساختمان برای سالهای بعد *قابلیت تعیین رده برچس بانرژی *ارایه گزارش به صورت اختصاصی ومتناسب با معماری ساختمان *ارایه گزارش اتفنیو مدیریتی به صورت نمودارهای آماری و جداول مهندسی مختص به هر ساختمان *ارایه راهکارهای اجرایی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری استان با توجه به ویژگی های اقلیمی و الگوهای معماری ساختمان

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.3AG1T00=.2022.12.05.1.0 ایده

سرمازدگی محصولات کشاورزی در فصل بهار، همه‌ساله زیان‌های سنگین مالی را به بخش کشاورزی به‌ویژه در باغات شمال غرب ایران وارد می‌کند. هدف این تحقیق، ارزیابی سیستمی برای پیش‌آگاهی سرمازدگی با استفاده از شبیه‌سازی دمای حداقل 72 ساعته به‌وسیله مدل WRF و تشخیص مراحل فنولوژی سیب از تصاویر لندست است تا با شناخت مراحل فنولوژی محصول و دمای بحرانی در آن مرحله چنانچه دمای حداقل در 72 ساعت آینده به دمای بحرانی برسد پیش‌آگاهی سرمازدگی صورت گیرد. داده‌های دمای 2 متری خروجی مدل WRF برای شبکه محاسباتی داخلی، در 51 ایستگاه سینوپتیک با دمای حداقل مشاهداتی در ایستگاه‌ها مقایسه شد. مقادیر شاخص NDVI نیز با استفاده از تصاویر لندست 7 و 8 سنجنده های ETM+ و OLI در سال‌های 2016-2007 برای باغ سیب واقع در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کهریز ارومیه محاسبه و با زمان مراحل فنولوژی ثبت‌شده در محل مقایسه شد. نتایج نشان داد که معنی‌داری همبستگی و مدل رگرسیونی بین متغیر دمای 2 متری خروجی مدل WRF و متغیر دمای حداقل مشاهداتی در مجموع کل ایستگاه‌ها برای شبیه‌سازی 72 ساعته وجود دارد. درنتیجه می‌توان از مدل WRF در شبیه‌سازی 72 ساعته دما در منطقه موردمطالعه بهره برد. یافته دیگر این تحقیق نشان داد که در مقایسه با داده‌های زمینی ثبت‌شده در منطقه، مقادیر NDVI به‌دست‌آمده از تصاویر لندست به‌خوبی گویای تغییرات مراحل فنولوژی در باغ سیب موردمطالعه است. این مطالعه نشان داد که تصاویر ماهواره ای ابزار ارزشمندی برای پایش مراحل فنولوژی در منطقه است. همچنین با در نظ گرفتن اینکه ایستگاههای هواشناسی تراکم بالایی ندارند، استفاده از مدل های پیش بینی وضع هوا مانند مدل عددی WRF نقش مهمی در پیش بینی هوا در نقاط با فواصل کم دارد. نتیجه این مطالعه در هشدار سریع سرمازدگی در 72 ساعته آینده به منظور مدیریت سرمازدگی و کاهش خسارت ناشی از آن مؤثر است.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.36G1T00=.2022.12.05.1.5 ایده

سرمازدگی محصولات کشاورزی در فصل بهار، همه‌ساله زیان‌های سنگین مالی را به بخش کشاورزی به‌ویژه در باغات شمال غرب ایران وارد می‌کند. هدف این تحقیق، ارزیابی سیستمی برای پیش‌آگاهی سرمازدگی با استفاده از شبیه‌سازی دمای حداقل 72 ساعته به‌وسیله مدل WRF و تشخیص مراحل فنولوژی سیب از تصاویر لندست است تا با شناخت مراحل فنولوژی محصول و دمای بحرانی در آن مرحله چنانچه دمای حداقل در 72 ساعت آینده به دمای بحرانی برسد پیش‌آگاهی سرمازدگی صورت گیرد. داده‌های دمای 2 متری خروجی مدل WRF برای شبکه محاسباتی داخلی، در 51 ایستگاه سینوپتیک با دمای حداقل مشاهداتی در ایستگاه‌ها مقایسه شد. مقادیر شاخص NDVI نیز با استفاده از تصاویر لندست 7 و 8 سنجنده های ETM+ و OLI در سال‌های 2016-2007 برای باغ سیب واقع در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کهریز ارومیه محاسبه و با زمان مراحل فنولوژی ثبت‌شده در محل مقایسه شد. نتایج نشان داد که معنی‌داری همبستگی و مدل رگرسیونی بین متغیر دمای 2 متری خروجی مدل WRF و متغیر دمای حداقل مشاهداتی در مجموع کل ایستگاه‌ها برای شبیه‌سازی 72 ساعته وجود دارد. درنتیجه می‌توان از مدل WRF در شبیه‌سازی 72 ساعته دما در منطقه موردمطالعه بهره برد. یافته دیگر این تحقیق نشان داد که در مقایسه با داده‌های زمینی ثبت‌شده در منطقه، مقادیر NDVI به‌دست‌آمده از تصاویر لندست به‌خوبی گویای تغییرات مراحل فنولوژی در باغ سیب موردمطالعه است. این مطالعه نشان داد که تصاویر ماهواره ای ابزار ارزشمندی برای پایش مراحل فنولوژی در منطقه است. همچنین با در نظ گرفتن اینکه ایستگاههای هواشناسی تراکم بالایی ندارند، استفاده از مدل های پیش بینی وضع هوا مانند مدل عددی WRF نقش مهمی در پیش بینی هوا در نقاط با فواصل کم دارد. نتیجه این مطالعه در هشدار سریع سرمازدگی در 72 ساعته آینده به منظور مدیریت سرمازدگی و کاهش خسارت ناشی از آن مؤثر است.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.32G1T00=.2022.12.04.1.8 ایده

یکی از روشهایی که اخیر برای ایجاد سطوح زبر سلسله مراتبی میکرو و نانو با خاصیت خود تمیز شوندگی و ضد رسوب روی سطح فلزات استفاده شده است روش الکترولس همراه با عملیات حرارتی میباشد. از این رو به نظر میرسد این روش قابلیت کاربرد برای ایجاد خاصیت خود تمیز شوندگی و ضدرسوب بر روی لوله های فین دار کولرهای هوایی را نیز داشته باشد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.2YG1T00=.2022.12.03.1.1 ایده

شرکت موفق به تدوین دانش فنی طراحی آب شیرین کن MVC است.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.2TG1T00=.2022.12.02.1.4 ایده

با توجه به محدودیت ها و خطرات استفاده از حلال های آلی، رزین های بر پایه آب، مورد توجه خاصی قرار دارند و کاربردهای متنوعی را در صنایع مختلف پیدا کرده اند. این رزین ها انواع مختلف دارند و روش سنتز هر کدام منحصر به فرد می باشد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.2PG1T00=.2022.12.02.1.9 ایده

سامانه امور مهارتی و فناوری برای چند نیاز درخواست شده میتواند مورد استفاده قرار گیرد. ارتباط صوتی و تصویری زندانیان با مسیولین قضایی به صورت صوتی و تصویری و ثبت درخواست برای این موضوع، برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی و انگیزشی برای زندانیان، ثبت شکایت، پیشنهاد و موارد دیگر هم امکاناتی است که میتوان از آن استفاده نمود

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.2JG1T00=.2022.12.02.1.4 ایده

گردشگری عشایری یک شیوه محرک رکود اقتصادی است که آثار آن عبارتند از گسترش بهره برداری از طبیعت، نوآوری در درآمدسازی و کسب درآمد مازاد، یافتن مصرف کنندگان جدید محصولات عشایر، افزایش آگاهی و استفاده از محصولات و خدمات محلی، درک و توجه بیشتر به اهمیت نگهداری زمین های مورد استفاده، کسب درآمد برای اعضای خانوار عشایر ، تشویق عشایر به ادامه زندگی عشایری، کمک به احیا و توسعه سنت ها، هنرها و صنایع محلی، افزایش و احیاء نمادهای محلی برای جلب توجه باز دیدکنندگان، پیشرفت و بهبود فرهنگ، نیازمندی به مدیریت محیطی سالم برای چشم انداز طبیعت، تدارک فرصت برای مدیریت بحران های اقتصادی در زمینه کشاورزی، افزایش پایداری در طولانی مدت برای تجارت کشاورزی، افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی ساکنان، حفظ بافت سنتی زندگی عشایر و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر. ابزارهایی برای رسیدن به این مهم نیاز است که مهم ترین آن ها، طراحی سامانه جامعی توصیه گر است تا در استان کهگلیلویه و بویراحمد نه تنها به استفاده کنندگان برای انتخاب بهترن نقطه گردشگری کمک می کند بلکه به ترویج توسعه این فعالیت توسط زندگی عشایری و فروش محصولات عشایر و برند سازی محصولات و معرفی محصولات کمک خواهد کرد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.2EG1T00=.2022.12.02.1.9 ایده

گردشگری عشایری یک شیوه محرک رکود اقتصادی است که آثار آن عبارتند از گسترش بهره برداری از طبیعت، نوآوری در درآمدسازی و کسب درآمد مازاد، یافتن مصرف کنندگان جدید محصولات عشایر، افزایش آگاهی و استفاده از محصولات و خدمات محلی، درک و توجه بیشتر به اهمیت نگهداری زمین های مورد استفاده، کسب درآمد برای اعضای خانوار عشایر ، تشویق عشایر به ادامه زندگی عشایری، کمک به احیا و توسعه سنت ها، هنرها و صنایع محلی، افزایش و احیاء نمادهای محلی برای جلب توجه باز دیدکنندگان، پیشرفت و بهبود فرهنگ، نیازمندی به مدیریت محیطی سالم برای چشم انداز طبیعت، تدارک فرصت برای مدیریت بحران های اقتصادی در زمینه کشاورزی، افزایش پایداری در طولانی مدت برای تجارت کشاورزی، افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی ساکنان، حفظ بافت سنتی زندگی عشایر و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر. ابزارهایی برای رسیدن به این مهم نیاز است که مهم ترین آن ها، طراحی سامانه جامعی توصیه گر است تا در استان اصفهان نه تنها به استفاده کنندگان برای انتخاب بهترن نقطه گردشگری کمک می کند بلکه به ترویج توسعه این فعالیت توسط زندگی عشایری و فروش محصولات عشایر و برند سازی محصولات و معرفی محصولات کمک خواهد کرد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.2AG1T00=.2022.12.02.1.4 ایده

در این نرم افزار سعی می شود با استفاده از روشها والگوریتم های هوشمند یادگیری ماشین نظیر منطق فازی با اخذ شاخص های ورودی اضافه وزن و با استفاده از محدوده سنی فرد میزان اضافه وزن فرد را تعیین و بسته به میزان اضافه ورزن برنامه تمرینات معینی را پیشنهاد دهد همچنین این نرم افزار قادر است پس از هر تمرین میزان سلامتی ورزشکار و میزان اثر تمرین انجام شده در بازه زمانی مشخص بر اضافه وزن را بسنجد و در خصوص تغییر تمرینات یا ادامه روند قبلی برنامه ای را پیشنهاد دهد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.26G1T00=.2022.12.02.1.9 ایده

در این نرم افزار سعی می شود با استفاده از روشها والگوریتم های هوشمند یادگیری ماشین نظیر منطق فازی با انتخاب عنوان هر ورزش، و اخذ شاخص های ورودی بسته به نوع ورزش مثلا برای ورزش والیبال شاخص هایی نظیر آنتروپومتریک مانند قد، قابلیت حرکتی نظیر سرعت، قابلیت مهارتی نظیر پرش عمودی و دورخیز و قابلیت عملی نظیر پرش جفت را به ازای هر ورزشکار دریافت و بسته به این شاخص ها و با استفاده از الگوریتم هوشمند ورزشکار را استعداد یابی و در چهار دسته نامناسب، نیمه مناسب، استعداد درخشان و استعداد نخبه درجه بندی کرده و امتیاز بدهد و بر حسب خروجی به شناسایی و انتخاب افراد بااستعدادی می پردازد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.1TG1T00=.2022.11.29.1.5 ایده

استفاده از روش تشخیصی Real time PCR برای شناسایی باکتری های بروسلا و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، که به صورت همزمان در کیت طراحی می شود می تواند در زمان تشخیص، هزینه آزمایش و دقت شناسایی باکتری ها بسیار مهم و کارآمد باشد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.16G1T00=.2022.11.28.1.8 ایده

اصولا برای کار ساخت قطعات چه فلزی ،چوبی یا هر جنس دیگری باید پایه ای مناسب جهت نگهداری ، حرکت دادن و چرخاندن تعبیه شود. بنده و تیم همراه قابلیت طراحی خلاقانه ، مدلسازی و ساخت این قطعات را داشته وبا توجه به سابقه، تحصیلات و تخصص موجود آمادگی خود را جهت همکاری اعلام میکنم.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.12G1T00=.2022.11.28.1.3 ایده

می توان با بهره گیری از نرم افزار های مهندسی در زمینه مدلسازی مانند سالیدورکس، و نرم افزار های تحلیلی و همچنین مشاهدات دقیق ، با مهندسی معکوس نقشه کلی طرح را بدست آورد و نمونه را تولید کرد. همچنین در حین نقشه کشی بنا به شرایط قطعه می توان باز طراحی و بهینه سازی را مورد توجه قرار داد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.0YG1T00=.2022.11.28.1.8 ایده

این ایده استفاده از قابلیت چهارچوب های آلی فلزی به عنوان مواد جاذب رطوبه روی سطح سرامیکی گلدانهای سفالی را مد نظر دارد. به طوری که با جذب رطوبت هوا توسط این مواد و انتقال آن به خاک گلدان مصرف آب شیرین در آبیاری گیاه را کاهش دهد.

 • تعداد نیاز ها
  0