پالایش داده ها

سطح TRL:
1 9

مرتب سازی

نحوه نمایش

/
20.1001.4.RMQ0000=.2022.12.07.0.4 نیاز

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مصرف نهاده های کشاورزی، آموزشهای تخصصی و استاندارد سازی سایر عوامل بر روی مقدار باقیمانده سموم ، فلزات سنگین و نیترات در سه محصول سیب ، سیب زمینی و پیاز، و ارایه مدلی برای توسعه تولید و استاندارد سازی محصولات کشاورزی در مناطق مختلف استان زنجان می باشد.

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.RGQ0000=.2022.12.07.0.9 نیاز

پژوهش حاضر بدنبال شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به فرزند آوری در زنان شاغل در ادارات دولتی استان خراسان شمالی می باشد. همچنین این پژوهش به دنبال اهداف جزیی زیر نیز می باشد: 1- شناسایی عوامل روانشناختی مؤثر بر گرایش به فرزندآوری در زنان شاغل در ادارات دولتی استان خراسان شمالی 2- شناسایی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر گرایش به فرزندآوری در زنان شاغل در ادارات دولتی استان خراسان شمالی 3- شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر گرایش به فرزندآوری در زنان شاغل در ادارات دولتی استان خراسان شمالی 4- اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری در زنان شاغل در ادارات دولتی استان خراسان شمالی به ترتیب اهمیت 5- بررسی تاثیر سطح تحصیلات بر گرایش به فرزندآوری در زنان شاغل در ادارات دولتی استان خراسان شمالی 6- بررسی تاثیر سن بر گرایش به فرزندآوری در زنان شاغل در ادارات دولتی استان خراسان شمالی 7- بررسی تاثیر وضعیت استخدام بر گرایش به فرزندآوری در زنان شاغل در ادارات دولتی استان خراسان شمالی

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.RCQ0000=.2022.12.07.0.4 نیاز

بدون شک کاهش نزولات جوی از یک سو و برداشت بی رویه ازمنابع آب زیرزمینی از سوی دیگر و تداوم شرایط خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک بطور مستقیم و غیر مستقیم برپتانسیل منابع آب زیرزمینی ( از بعد کمیت ) و تغییرات شدید کیفی منابع آب تاثیر بسزایی دارد ، بگونه ای که تداوم شرایط بوجود آمده خشکسالی باعث تشدید شرایط گردیده است ، برداشت بی رویه ازمنابع آب شیرین در درازمدت باعث افت سطح آب در محدوده های برداشت شده و این موضوع خود می تواند با تغییر گرادیان جریان هیدرولیکی از مناطق شور و لب شور به سمت منابع آب شیرین بیش از بیش کیفیت نه تنها منابع آب را بخطر بیاندازد بلکه کیفیت خاک و بواسطه آن کشاورزی نیز دستخوش تغییرات کیفی و کمی عمده خواهد شد و درآینده ای نه چندان دور شاهد بروز و ظهور بحران های اجتماعی و سیاسی که از تبعات بی توجهی به پدیده های فوق الذکر است ، دوراز انتظار نخواهد بود. بدیهی است هزینه های تحمیل شده از این بحران به مراتب سنگین تر از مطالعه و جستن راه های کاهش بلایای طبیعی است

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.R8Q0000=.2022.12.07.0.9 نیاز

مسایل و مشکلاتی که منجر به پیشنهاد این پژوهش شده عبارتند از: باتوجه به افزایش میزان اعتیاد پرسنل و همچنین ایجاد بیماری های زمینه ای در پرسنل با سابقه پایین و افزایش میزان مرگ و میر پس از دوره بازنشستگی

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.R4Q0000=.2022.12.07.0.4 نیاز

مسایل و مشکلاتی که منجر به پیشنهاد این پژوهش شده، عبارتند از: - مهاجرت روستاییان - کاهش نرخ تولیدات کشاورزی و دامپروری - بروز ناهنجاریهای ناشی از حاشیه نشینی در شهرها - از بین رفتن مهارتها و تخصص های ارزشمند و بومی مناطق - رشد نرخ بیکاری در روستاها

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.R0Q0000=.2022.12.07.0.9 نیاز

با توجه به اینکه استان های مجاور مانند خراسان رضوی گردشگر مذهبی و گلستان و مازندران گردشگر طبیعت گردی دارند و خراسان شمالی نیز به واسطه قرار گرفتن در بین این استان ها علاوه بر این گردشگران گردشگر تاریخی هم دارد لذا برای برنامه ریزی درخصوص جذب گردشگر به بررسی بیشتر در گونه شناسی گردشگری در استان خراسان شمالی نیازمندیم.

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0