• شناسه DOR : 20.1001.3.J2N1T00=.2023.05.22.1.7
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی
  • کلمات کلیدی : برنامه ریزی و طراحی، اکوموزه روستایی و عشایری، استان کهگیلویه و بویراحمد
محل لازم برای ایده

هدف از این پژوهش طراحی سامانه انلاین جهت برنامه ریزی و طراحی در اکوموزه های روستایی و عشایری در استان کهگلویه و بویراحمد است . پیش شرط اساسی برای دستیابی به گردشگری پایدار در نواحی روستایی کشور ;طراحی , تدوین و کاربست برنامه ریزی راهبردی از سوی برنامه ریزان و مدیران مقاصد گردشگری و جغرافیایی است .موزه داری نیز شیوه های نو و متفاوتی را با گذشته , به منظور حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی , اختیار کرده و بنابر ویژگی هایش بیش از پیش با معماری , علوم اجتماعی و محیط زیست عجین شده است . از این رو هر منطقه ای بر دستیابی به توسعه پایدار و نیز افزایش رقابت پذیری به طرحی راهبردی نیازمند است . روستاهای هدف برنامه ریزی گردشگری به روستاهایی اطلاق میگردد که به واسطه جاذبه های طبیعی , تاریخی , فرهنگی خاص آنها شناسایی شده اند . بنابراین در در این پژوهش براساس اطلاعات و مطالعات میدانی به بررسی و میزان توان های اکوموزه و گردشگری روستایی در استان کهگلویه و بویراحمد پرداخته خواهد شد .

جدول زمانی
1

1402/03/01ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان