• شناسه DOR : 20.1001.3.PJPHT00=.2023.09.11.1.7
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی, ترویج و آموزش کشاورزی, توسعه روستایی
  • کلمات کلیدی : راه کار، گردشگری، گردشگری کشاورزی، گردشگری شهری، عوامل پیش برنده، عوامل بازدارنده
  • سطح MRL : طرح
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

امروزه، گردشگری یکی از بزرگترین، پویاترین و در حال رشدترین بخش‌های اقتصادی است که سایر فعالیت‌های اقتصادی را به خود جذب می‌کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه امروزه به دنبال رشد اقتصادی به وسیله توسعه صنعت گردشگری خود هستند. شهرستان مراغه به دلیل وجود منابع طبیعی، تاریخی و فرهنگی بسیار غنی، در بسیاری از زمینه‌های گردشگری خصوصاً گردشگری کشاورزی در کنار گردشگری شهری دارای ظرفیت بسیار بالایی است اما با این وجود به طور کامل از ظرفیت های آن به شکل کامل استفاده نشده است. این مطالعه کمی و کیفی با هدف شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه گردشگری شهری و کشاورزی در شهرستان مراغه به صورت یک مطالعه کیفی و کمی انجام خواهد پذیرفت. در بخش کیفی مطالعه جامعه آماری شامل خبرگان و نخبگان گردشگری شهرستان و در بخش کمی شهروندان و بهره برداران کشاورزی فعال در عرصه گردشگری جامعه آماری را تشکل خواهد داد. نتایج این تحقیق ضمن تحلیل و شناسایی وضعیت موجود، راهکارهای عملیاتی و مدیریتی توسعه گردشگری کشاورزی و شهری در منطقه خواهد بود.

جدول زمانی
1

1402/06/20ثبت اولیه

2

1402/06/20تایید دبیرخانه نان

3

1402/07/04تایید توسط نیازپرداز

4

1403/06/21زمان تخمینی مورد نیاز