• شناسه DOR : 20.1001.3.02QHT00=.2023.11.15.0.0
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, جغرافیای سیاسی, ژیوپلیتیک
  • کلمات کلیدی : عشایر، امنیت، راهبرد،پلیس عشایر
محل لازم برای ایده

با توجه به وحدت ملی اقوام ایرانی و تحرکات دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ایرانی مبنی بر افتراق قومی و قبیله ایی و همچنین ناامن کردن مرزهای کشور و نظر به این با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که عشایر و اقوام متعدد ایران اسلامی در نواحی مرزی استقرار یافته اند می توان با استفاده از این موقعیت ژیوپلتیکی عشایر با ترسیم وظیفه جدی علاوه بر نقش عشایر به عنوان پلیس مرزبان(پلیس عشایر) این راهبرد می توان سپر آهنین هم از لحاظ روانی و هم اجرایی بدر برابر دشمنان این مرز و بوم باشد.

جدول زمانی
1

1402/08/24ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان