• شناسه DOR : 20.1001.3.KJN1T00=.2023.05.24.1.1
  • حوزه موضوعی : علوم پایه, شیمی, شیمی تجزیه
  • کلمات کلیدی : کیت تشخیص، ارزیابی هورمون باروری، ابزار میکروفلوییدی کاغذی
  • سطح MRL : نمونه آزمایشگاهی
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

در این طرح روش Imunoassay موجود برای سنجش هورمونهای FSH و AMH بر روی چیپ میکروفلوییدی کاغذی پیاده شده و با استفاده از نرم افزار موبایل تغییرات سیگناب ثبت گردیده و مورد ارزیابس قرار می گیرید. این ابزار تجزیه ای شامل ایجاد کانالهای آب دوست (با تشکیل سدهای آب گزیز) روی بستر کاغذ می باشد که باعث حرکت خودکار سیال خونی حاوی پلاسما در کاغذ می گردد. مواد و معرفهای مورد نیاز در کیت تشخیصی روی بستر کاغذ نشانده می شوند و با هدایت پلاسمای خونی به این معرفها واکنش های مورد نظر انجام می شوند. این ابزار با یک ابزار تجزیه ای میکروفلوییدی ابداع شده در گروه تحقیقاتی اینجانب برای جداسازی پلاسما از خون تر کیب می گردد. لذا این ابزار ترکیبی قادر به آنالیز خون کامل بدون نیاز به روشهای اماده سازی نمونه می باشد.

جدول زمانی
1

1402/03/03ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان

3

1404/03/03زمان تخمینی مورد نیاز