• شناسه DOR : 20.1001.3.0YQHT00=.2023.11.18.1.2
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی شیمی, ترموسینتیک و کاتالیست
  • کلمات کلیدی : صنایع پایین دستی، کاربرد مس، مس سرچشمه، مواد شیمیایی، صنایع شیمیایی، کاتالیزور، پودر مس
محل لازم برای ایده

امروزه با آلیاژ کردن مس با استفاده از فلزات واسطه می توان هیدروژناسیون ترکیباتی مانند CO و CO2 را سرعت بخشید. در این طرح با استفاده از روشهای علمی افزایش سرعت هیدروژناسیون برای آلیاژهای مختلف مس بررسی می گردد.

جدول زمانی
1

1402/08/27ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان

3

1402/08/30تایید توسط نیازپرداز