• شناسه DOR : 20.1001.3.K2N1T00=.2023.05.23.1.9
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی, بیماری شناسی گیاهی
  • کلمات کلیدی : گیاهان دارویی، کشت، مناطق عشایری
  • سطح MRL : طرح
  • خروجی مورد نظر:
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه >
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
  • صورتجلسه تایید شورای پژوهشی موسسه

بر اساس تجارب موجود، امکان کشت انواعی از گیاهان دارویی و بروز اثرات بهینه دارویی آنها متاثر از عوامل متعددی چون: ارتفاع محل کشت، شرایط آب و هوایی و نوع بافت خاک منطقه مورد نظر است. در این ایده پتانسیل کشت انواعی از گیاهان دارویی داوطلب و اقتصادی بر اساس شرایط مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرد و مناسبترین گونه ها جهت کاشت در منطقه عشایری هدف پیشنهاد می شود.

جدول زمانی
1

1402/03/02ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان

3

1402/03/08عدم تایید توسط نیازپرداز