• شناسه DOR : 20.1001.3.K6N1T00=.2023.05.24.1.6
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, ایمنی، بهداشت و محیط زیست, مهندسی پلیمر, مهندسی شیمی, نانوفناوری, نانو فناوری, بیوپلیمر, فرآیندهای جداسازی, محیط زیست, پلیمر
  • کلمات کلیدی : پلی الکترولیت، هیدروژل ها، روش های تصفیه، رنگ صنعتی، فلزات سنگین
  • سطح MRL : نمونه کامل
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

در پژوهش پیش رو هیدروژل های پلی الکترولیتی کامپوزیتی و نانو‌کامپوزیتی زیستی خود جمع شونده مبتنی بر پلیمر های طبیعی بدون استفاده از هیچگونه عامل اتصال عرضی شیمیایی با متد های طراحی آزمایش از قبیل تاگوچی سنتز و برای حذف رنگ های سمی و فلزات سنگین از پساب صنعتی مورد بررسی قرار گرفته میگیرد. تجزیه و تحلیل آنالیزهای FTIR، SEM، XRD و TGA و XPS برای شناسایی و توصیف خواص سطحی و ساختاری و مکانیکی و مطالعه مکانیسم جذب جاذب ساخته شده استفاده می شود. اثرات چندین پارامتر از جمله pH، زمان تماس، غلظت اولیه یون و اثر یونهای مزاحم و ...... بر روی میزان جذب فلزات و رنگ ها مورد بررسی قرار میگیرد. داده های تجربی با استفاده از مدل های ایزوترم تعادلی و سینتیکی از قبیل مدل شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، نفوذ درون ذره ای، لانگمویر و فروندلیچ و مطالعات ترمودینامیکی برای فرآیند جذب بررسی خواهند شد. در نهایت قابلیت استفاده مجدد(چندین چرخه جذب- واجذب با استفاده از عامل واجذب) به عنوان جاذبی اقتصادی امیدوارکننده برای کاربرد های عملی و صنعتی مورد مطالعه قرار میگیرد.

جدول زمانی
1

1402/03/03ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان

3

1403/04/04زمان تخمینی مورد نیاز