• شناسه DOR : 20.1001.3.12QHT00=.2023.11.18.0.6
  • حوزه موضوعی : علوم بهداشت, داروسازی , بیوتکنولوژی
  • کلمات کلیدی : horizontal hptlc-
  • خروجی مورد نظر:
محل لازم برای ایده

استفاده ازدستگاهHigh performance Thin Layer Chromatography یا بطور مختصرHPTLCبروش افقی بخصوص زمانیکه نمونه ها ازدوطرف صفحه کاشته شوند ممکن است حلال ازیکطرف زودتر به نقطه solvent frontبرسد ویا ازهردوطرف حلال از نقاط solvent frontعبور کنند ونمونه های دوطرف بهم امیخته شوند وسبب خطای نتیجه شود. اگر سنسورهای چشم لیزری بالای تانک افقی ومقابل نقاط solvent frontدوطرف صفحه قرار داد طوریکه عبور حلال راازاین نقاط تشخیص دهند وبه محض عبورحلال هرطرف ازنقطه solvent front حلالرسانی را باافقی کردن شیشه جانبی که باخاصیت مویرگی حلال را به صفحه منتقل میکنند قطع کنند باعث میشوند که حلال از نقطه solvent frontبیشتر عبور نکند ونمونه ها نیز ثابت بمانند ومنتظرحرکت حلال ونمونه های طرف مقابل ماند تا حلال انطرف نیزبه solvent front برسد وبا تشخیص سنسور چشم لیزری نیز دراین نقطه حلالرسانی اینطرف هم با افقی کردن شیشه جانبی اینطرف صفحه قطع شود وکارخاتمه یابد... --استفاده ازاین تکنولوژی باعث میشود:- که خطای چشم آزمونگر حذف شود -حضورآزمونگر بالای تانک ورصد عبور حلال توسط آن که باخطا همراه است نیاز نیست -نمونه های دوطرف صفحه باهم ادغام نمیشوند وبعبارتی دوطرف صفحه مستقل ازهم عمل می کنند

جدول زمانی
1

1402/08/27ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان