• شناسه DOR : 20.1001.3.JAN1T00=.2023.05.23.1.9
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, جامعه شناسی
  • کلمات کلیدی : سرمایه اجتماعی ، مشارکت ، آگاهی و شناخت وارزشهای اجتماعی، فرهنگی، اعتماداجتماعی، توانمندسازی
محل لازم برای ایده

سرمایه اجتماعی، سرمایه ای معطوف به کنش اجتماعی است. کنش اجتماعی درونمایه اصلی زندگی اجتماعی را شکل می دهد که خود در زمینه ای از عناصر اجتماعی قابل درک است. عناصری که می توان آنها را در قالب مولفه هایی چون فرهنگ، سیاست، اجتماع و معیشت تعریف و توضیح داد. باید دید که به لحاظ تاریخی فضای کنش اجتماعی در اردبیل چه مختصاتی داشته و حوزه های مختلف اجتماعی چه سهمی در این فضا داشته و یا در آن غایب بوده اند. این در واقع رویکردی آسیب شناسانه خواهد بود در جستجوی عناصر مفید و معیوب موجود در فضای کنش تا بتوان الگوی مناسبی برای برون رفت از بی نظمی های موجود ارایه داد. بی نظمی هایی که می توان آنها را در اختلالات ارتباطی، خشونت، فاصله گیری های اجتماعی و فقدان امنیت در ابعاد مختلف آن جستجو کرد. در این طرح به سیاق وبر مدلی آرمانی برای کنش اجتماعی تدوین و با واقعیت های موجود تطبیق داده خواهد شد.

جدول زمانی
1

1402/03/02ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان