• شناسه DOR : 20.1001.3.JYN1T00=.2023.05.23.1.4
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی متالورژی و مواد
  • کلمات کلیدی : thermal spray coatings
محل لازم برای ایده

در دنیا از پوشش های پاشش حرارتی در سطحی گسترده جهت افزایش کاراریی قطعات خودرو استفاده می شود. برای پوشش دهی داخل سیلندر، بادامک ها ، اگزوز خروجی ، رینگ پیستون کمپرسور، ...

جدول زمانی
1

1402/03/02ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان