• شناسه DOR : 20.1001.3.Z2Q1T00=.2023.11.13.1.7
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, علوم اقتصادی, توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  • کلمات کلیدی : سیاستهای اقتصادی، اقتصاد دولتی، قیمتگذاری
محل لازم برای ایده

در دهه های اخیر تلاش دولتهای ایران در جهت اعمال سیاستهای اقتصادی بوده است که با اهداف و انتظارات جامعه همسو باشد. همچنین زمانی که اقتصاد یک کشور در معرض اقتصاد جهانی قرار می گیرد، با چالشهای زیادی روبرو می شود که اگر قرار بر این باشد که اقتصاد جهانی نبوده و در سطح داخلی دوام یابد دخالتها و سیاستهای گسترده دولتی را ایجاب می کند. سیاستهای ارزی، قیمتگذاری، سیاستهای مالی، حمایتهای اقتصادی و مقررات و قوانین گسترده ای تدوین و اجرا می شود. چنین مسیری در اقتصاد ایران تجربه شده است و لذا در فضای اقتصاد ایران، دولت یک نهاد تعیین کننده بوده است. از این رو بررسی آثار اقتصادی سیاستهای دولت در 4 دهه گذشته از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. برای این منظور باید ابتدا از نظر دامنه اثرگذاری سیاستهای مهم و موثر دولت را شناسایی و به ارزیابی اثرات این سیاستها پرداخت. این مطالعه در پی انجام چنین بررسی می باشد. ابتدا موثرترین و تعیین کننده ترین سیاستهای دولتی بر اساس مصاحبه با افراد مطلع و کارشناسان شناسایی و در گام بعد با استفاده از تحلیل های آمار به بررسی آثار این سیاستها در عملکرد اقتصادی مانند تولید و تورم و رفاه اقتصادی پرداخته خواهد شد.

جدول زمانی
1

1402/08/22ثبت اولیه

2

1402/08/23تایید دبیرخانه نان