• شناسه DOR : 20.1001.3.QAPHT00=.2023.09.12.0.8
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی, اگرو اکولوژی
  • کلمات کلیدی : زراعت گونه مرتعی Astragalus podolobus تولید بذر
  • سطح MRL : نمونه اولیه
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده
مستندات ایده
  • سایر
  • گزارش
  • گزارش
  • سایر

usیکی از گونههای بومی مراتع قشلاقی استان گلستان است. افزایش بیرویه دام و چرای مفرط باعث شده است که این گونه گیاهی در مراتع ترکمن صحرا در معرض انقراض قرار گیرد. منطقه ترکمن صحرا در شمال استان گلستان قرار دارد و همجوار با مرز ترکمنستان و صحرای قره قوم است. این منطقه بدلیل کمبود بارندگی و چرای مفرط، دایما در معرض تهدید بیابانزایی است. خشکسالیهای پیاپی سالهای اخیر و چرای بیرویه باعث شده است که به گیاهان بومی فرصت تکمیل دوران فنولوژی داده نشود و بنابراین بذری را تولید نمیکنند. از آنجایی که برای اجرای پروژههای بیولوژیکی نیاز به بذر گونههای گیاهی است و امکان جمعآوری بذر ار عرصههای مرتعی فراهم نیست ضرورت دارد تا با زراعت گونههای مرتعی اقدام به تولید بذر گردد تا با تولید بذر امکان توسعه آن در مراتع فراهم گردد. انجام این تحقیق یک پروژه نیاز محور است و ادارات کل منابع طبیعی متقاضی خرید بذر این گونهگیاهی هستند. گون علوفهای در سه تیمار فاصله و ردیف کشت یک، دو و سه متری با روش کپهکاری کشت میگردند و با آبیاری بوتهها و تقویت خاک با مکملهای موجود، تعداد گل، تعداد غلاف، تعداد بذر، پوشش تاجی، پوشش یقهای در واحد سطح مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

جدول زمانی
1

1402/06/21ثبت اولیه

2

1402/06/22تایید دبیرخانه نان