محل لازم برای ایده

در این رساله ساخت نانو فتوکاتالیستها بر پایه کربن که قابلیت تجاری دارند مورد بررسی قرار میگیرد و سپس کاربرد آن برای حذف الاینده های زیست محیطی از جمله رنگهای صنعتی، پساباهای خانگی و نیمه صنعتی و داروها در حضور نور خورشید به عنوان یک منبع انرژی تجدیدی پذیر بررسی میشود.

جدول زمانی
1

1402/08/24ثبت اولیه

2

1402/08/24تایید دبیرخانه نان