• شناسه DOR : 20.1001.3.QTPHT00=.2023.09.14.1.3
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی, ترویج و آموزش کشاورزی, توسعه روستایی
  • کلمات کلیدی : گردشگری کشاورزی، انگیزش، کنترل رفتار درک شده، هنجار ذهنی
  • سطح MRL : طرح
  • خروجی مورد نظر:
محل لازم برای ایده

تبیین رفتار شهروندان به منظور پذیرش و بازدید از مناطق گردشگری و شناسایی مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر آن به منظور مدیریت مناطق گردشگری ضروری است. در این مطالعه چندین مدل روانشناختی از جمله مدل رفتار برنامه ریزی شده، مدل انگیزه حفاظت، مدل توسعه رفتار برنامه ریزی شده به همراه هنجار شخصی و خودپنداره و مدل ارزش-عقیده -هنجار به منظور دستیابی به بهترین مدلی که بتواند تبیین بهتری از رفتار شهروندان باشد مورد آزمون قرار خواهد گرفت و در این راستا پیشنهادات مدیریتی ارایه خواهد شد.

جدول زمانی
1

1402/06/23ثبت اولیه

2

1402/06/27تایید دبیرخانه نان

3

1402/07/04تایید توسط نیازپرداز

4

1403/09/24زمان تخمینی مورد نیاز