• شناسه DOR : 20.1001.3.J6N1T00=.2023.05.23.1.4
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی مواد, سرامیک
  • کلمات کلیدی : سفال، لالجین، صنایع دستی همدان
  • سطح MRL : نمونه کامل
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

بررسی های اولیه نشان می دهد تمامی لعاب های دما پایین (بین 700 تا 900 درجه سانتی گراد) از یک فریت سیلیکات سربی تشکیل شده اند. با توجه به نتایج اولیه مربوط به فریت این لعاب ها به نظر می رسد، فناوری تولید آنها قدیمی است. در حال حاضر به جای استفاده از فریت های بر پایه سرب از فریت های دما پایین عاری از سرب استفاده می شود. البته رسیدن به فریت بدون سرب با کیفیت برابر با فریت سربی مناسب برای بدنه های سفالی دشوار است. ولی برآوردهای اولیه نشان می دهد ترکیب فریت را می توان بهینه کرد. هدف تهیه فریت بدون سرب مناسب برای محدوده دمایی 750 تا 950 درجه سانتی گراد بر روی بدنه های سفال است.

جدول زمانی
1

1402/03/02ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان

3

1403/03/03زمان تخمینی مورد نیاز