• شناسه DOR : 20.1001.3.JJN1T00=.2023.05.23.1.9
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی سیستم های انرژی
  • کلمات کلیدی : کاهش مصرف گاز، روش های نوین
  • سطح MRL : طرح
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه >
محل لازم برای ایده

کاهش مصرف انرژی در فرآیند خطوط تولید از طریق بازیافت انرژیهای اتلافی ویا بهینه سازی اجزاء خط و یا مدیریت مصرف انرژی فرآیند امکانپذیر است. باتوجه به نوع فرآیند و اجزاء خط تولید بطور خاص میتوان ایده مناسب را ارایه نمود.

جدول زمانی
1

1402/03/02ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان

3

1403/11/04زمان تخمینی مورد نیاز