• شناسه DOR : 20.1001.3.1AQHT00=.2023.11.18.1.7
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, مترجمی زبان انگلیسی
  • کلمات کلیدی : ترجمه
  • سطح MRL : طرح
محل لازم برای ایده

عصر حاضر عصر تحول و پیشرفت فنی و فناوری در حوزه‌های مختلف است. بدون شناسایی نیازمندی‌ها و همگام شدن با علم روز نمی‌توان پاسخگوی نیاز‌های بشری بود. از عوامل پیشرفت جوامع بشری مدرن می‌توان به نقش کلیدی و حایز اهمیت نظام‌های قضایی اشاره کرد. بدون تردید عوامل زیادی در پویایی و مترقی بودن این نظام‌ها وجود دارد. یکی از این عوامل دسترسی به علمی است که در سایر نقاط جهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ابزارهای مهم دسترسی به این علم ترجمه است. ترجمه کتاب پیش رو، بدون تردید، گامی مهم در این خصوص خواهد داشت.

جدول زمانی
1

1402/08/27ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان