• شناسه DOR : 20.1001.3.SPPHT00=.2023.09.15.1.0
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی شیمی
  • کلمات کلیدی : اسید بوریک، فریت، لعاب، سرامیک
  • سطح MRL : نمونه آزمایشگاهی
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

اسید بوریک از واکنش سدیم تترا بورات و یک اسید قوی مانند سولفریک اسید و یا هیدروکلریک اسید تهیه می شود. در پایان واکنش نیاز است رسوب اسید بوریک جمع آوری شده و برای حذف یون های ناظر شست و شو و خشک میشود. اینجانب کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف آمادگی خود را جهت تولید انبوه و صنعتی این محصول را با دارا بودن فضای تولید اعلام میکنم.

جدول زمانی
1

1402/06/24ثبت اولیه

2

1402/06/27تایید دبیرخانه نان

3

1402/07/22تایید توسط نیازپرداز

4

1402/12/25زمان تخمینی مورد نیاز