• شناسه DOR : 20.1001.3.NPPHT00=.2023.09.09.1.8
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی نفت, بهره برداری
  • کلمات کلیدی : تصفیه و بازیافت لجن‌های نفتی
محل لازم برای ایده

لجن های نفتی شامل مقادیر قابل توجهی از دی سولفاید ها هستند که در صنایع تولید عطر و ادکلن کاربرد دارند. جذب این مواد بر روی جاذب های سطحی الکتروفیل بهتر از سایر بخشهای لجن نفتی انجام می شود و این تکنیک امکان جداسازی و بازیافت دی سولفیدها را تامین می کند.

جدول زمانی
1

1402/06/18ثبت اولیه

2

1402/06/18تایید دبیرخانه نان

3

1402/09/14عدم تایید توسط نیازپرداز