• شناسه DOR : 20.1001.3.GTN1T00=.2023.05.21.1.5
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی, علوم و مهندسی آب, منابع آب
  • کلمات کلیدی : تحلیل منطقه ای، پارامتر مدل، آبدهی ماهانه
محل لازم برای ایده

در حوضه‌های فاقد آمار، تحلیل منطقه‌ای یکی از ساده‌ترین روش‌ها در برآورد آبدهی است. در این روش، بین آبدهی مشاهده‌شده در حوضه‌های دارای آمار و ویژگی‌های فیزیوگرافیک حوضه مانند مساحت و میانگین ارتفاع و یا متغیرهای هواشناسی مانند بارندگی و دمای هوا، معادلاتی خطی یا غیرخطی برازش داده می‌شود و از این معادلات به منظور برآورد آبدهی در حوضه‌های فاقد آمار استفاده می‌شود. این گونه معادلات را می‌توان بین پارامترهای یک مدل بارش- رواناب و ویژگی‌های ذکرشده از حوضه نیز برازش داد و سپس از مدل، به منظور پیش‌بینی رواناب در حوضه‌های فاقد آمار استفاده کرد. مدل‌های هیدرولوژیک شبیه‌ساز بارش- رواناب در حقیقت شکل توسعه‌یافته معادلات روش تحلیل منطقه‌ای هستند اما بر خلاف معادلات مورد استفاده در تحلیل منطقه‌ای، مدل‌ها بر مبنای روابط فیزیکی میان بارش و رواناب توسعه می‌یابند. در تحقیق حاضر در نظر است از نگرش تحلیل منطقه‌ای برای برآورد آبدهی و واسنجی پارامترهای یک مدل هیدرولوژیک استفاده شود.

جدول زمانی
1

1402/02/31ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان