• شناسه DOR : 20.1001.3.0PQHT00=.2023.11.16.1.8
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, جامعه شناسی
  • کلمات کلیدی : سقط جنین- درمانی- پزشکی قانونی
  • سطح MRL : طرح
  • خروجی مورد نظر:
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

مسیله سقط جنین از موضوعات مهم در حوزه مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران محسوب می شود. تغییرات جمعیتی به ویژه کاهش باروری در ایران تغییرات زیادی در ساختار سنی جمعیت را ایجاد نموده و این کاهش جمعیت و افزایش تعداد سالمندان سبب عدم نشاط اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود. نگاهی به روند تحولات کشور در دو دهه اخیر نشان می دهد باروری زنان تغییر چشمگیری نشان داده است. کشور ایران از جمله کشورهایی است که کاهش شدید باروری را در سال های اخیر تجربه کرده است. این کاهش باروری نه تنها این کشور را در بین کشورهای مسلمان منحصر به فرد کرده است، بلکه چنین رکوردی در هیچ یک از کشورهای دیگر قابل مشاهد نیست. بنابراین ضرورت دارد به همه مسایل مربوطه این حوزه بویژه سقط جنین توجه ویژه شود و منابع لازم در این باره اختصاص یابد. بر این مبنا نگاهی علمی به مسیله سقط جنین ؛ زمینه ای برای بازاندیشی نقش و مسیولیت خانواده ها، نهادها و سازمان های مختلف در موضوع جمعیت و لزوم ایجاد نگاهی واقع گرایانه برای هدف گذاری های میان مدت و بلند مدت فراهم آورد تا بتوان با شناخت این مسیله و کاهش این معضل دستاوردی مطلوبی سپری نمود. در این مطالعه با توجه به حساسیت موضوع و در راستای شناخت تجربه زنان از سقط جنین، رویکرد کیفی دارای ویژگی اکتشافی مناسب است. در روش پدیدار شناسی حاضر، از تکنیک مصاحبه استفاده می شود. مصاحبه، ابزار اصلی گردآوری داده ها در رویکرد پدیدار شناسی است. مصاحبه نیمه ساخت یافته به شرکت کنندگان اجازه می دهد دیدگاه های خود را توضیح دهند و این کار به ایجاد تفسیر کمک می کند. در مصاحبه نیمه ساخت یافته، چارچوب و ساختار کلی سوالات بر مبنای حساسیت نظری برگرفته شده از سازه های نظری مفهومی صورت بندی می شود. برای انجام پژوهش حاضر از روش کیفی استفاده خواهد شد. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده خواهد شد. از آن جا که مطالعه حاضر یک کار کیفی است، تعداد مصاحبه شوندگان در تحقیق داده محور در حین کار مشخص می شود. نمونه گیری افزون بر اطلاعات هنگامی پایان می یابد که اشباع نظری یک مقوله یا گروهی از موردها حاصل شد یعنی دیگر چیز جدیدی کشف نشود. با توجه به توصیه اندیشمندان پژوهش های کیفی مبنی بر اینکه به منظور اشباع نظری حداقل باید با 10 نفر مصاحبه های عمیق صورت گیرد، لذا تلاش خواهد شد با توجه به استانی بودن طرح و همچنین غنی بیشتر تحقیق، بطور تقریبی با 50 نفر از زنانی که اقدام به سقط جنین درمانی داشته اند در شهرهای استان مصاحبه شود. با توجه به اینکه نمونه آماری از کل شهرهای استان انتخاب و مورد بررسی قرار می گیرد از طریق نمونه گیری خوشه ای؛ ابتدا کل مناطق استان به 5 منطقه شمال، غرب، شرق و جنوب و مرکز تقسیم می شود. در مرحله بعد از هر منطقه 1 شهر بصورت تصادفی انتخاب خواهد شد. و در انتها در هر شهر ، تعداد 10 نفر از جامعه هدف مورد مصاحبه عمیق واقع خواهند شد.

جدول زمانی
1

1402/08/25ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان

3

1403/02/27زمان تخمینی مورد نیاز