• شناسه DOR : 20.1001.3.HEN1T00=.2023.05.21.1.0
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی, اقتصاد کشاورزی, اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
  • کلمات کلیدی : ترجیحات مصرف کنندگان، محصولات لبنی، تخفیفات، مدل لاجیت
  • سطح MRL : طرح
محل لازم برای ایده

می توان با استفاده از مدل‌های کیفی مانند لاجیت در یک تحقیق میدانی و با اخذ اطلاعات دقیق پرسشنامه ای عوامل موثر بر خرید و تکرار خرید از محصولات لبنی و نقش تخفیفات را در ترجیحات مصرف کنندگان مشخص کرد‌.

جدول زمانی
1

1402/02/31ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان