• شناسه DOR : 20.1001.3.JTN1T00=.2023.05.23.1.9
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی
  • کلمات کلیدی : بویلر ، اجزای آن، بازیافت انرژی
محل لازم برای ایده

به منظور بازیافت انرژی و کاهش میزان هدر رفت آب و انرژی های مرتبط، به ترتیب مطالعه، ارزیابی و شبیه‌سازی لازم جهت بازیابی آب و انرژی از بخار فلاش حاصل از خروجی آب استیم ایرهیتر در حالت نرمال و بازیابی بخار خروجی استارت آپ در زمان راه‌اندازی واحد، مورد توجه و اقدام قرار میگیرند.

جدول زمانی
1

1402/03/02ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان