• شناسه DOR : 20.1001.3.SJPHT00=.2023.09.15.1.5
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی شیمی, پلیمر
  • کلمات کلیدی : قیر عملکردی، پلیمر، خواص، دمای عملکردی
  • سطح MRL : نمونه آزمایشگاهی
  • خروجی مورد نظر:
محل لازم برای ایده
آدرس های وب مربوط به ایده

معمولا مواد خام موجود در طبیعت بخوبی شرایط لازم برای شرایط سرویس دهی را ارضا نمی کنند بنابراین نیاز است با افزودن مواد و کامپوندینگ، خواص مورد نظر را بهبود بخشید. تهیه آلیاژ و یا کامپوندینگ امری شناخته شده است و در این حوزه تلاش می شود با افزودن پلیمر های خاص، خواص شیمیایی و فیزیکی موادی مانند قیر و آسفالت بهبود یابد. در این زمینه 3 چالش عمده وجود دارد: پلیمر مناسب جهت دستیابی به بهبود خواص مطلوب، ایجاد کامپوند مناسب و پراکنش یکنواخت پلیمر درون قیر و صرفه اقتصادی مواد و شیوه مورد استفاده در تهیه این کامپوند. باتوجه به سابقه وراپلیمر پبشرو و توانمندی تیم تحقیق توسعه در رفع چالش شرکت های بزرگ در سطح خاورمیانه در زمینه ترکیب و بهبود خواص محصولات، آمادگی خود را جهت کمک برای حل این چالش در کوتاه ترین زمان اعلام میکنیم.

جدول زمانی
1

1402/06/24ثبت اولیه

2

1402/06/27تایید دبیرخانه نان

3

1402/09/13تایید توسط نیازپرداز

4

1402/09/24زمان تخمینی مورد نیاز