• شناسه DOR : 20.1001.3.HTN1T00=.2023.05.22.0.6
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی عمران, مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
  • کلمات کلیدی : offshore ; structures, energy; renewable energy; wind turbines
  • خروجی مورد نظر:
محل لازم برای ایده

offshore ; structures, energy; renewable energy; wind turbines

جدول زمانی
1

1402/03/01ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان

3

1402/03/03عدم تایید ایده