• شناسه DOR : 20.1001.3.P6PHT00=.2023.09.10.0.9
  • حوزه موضوعی : دامپزشکی
  • کلمات کلیدی : دام، گوشت، پروتیین، چربی، املاح
  • سطح MRL : ایده
  • گروه/های هدف:
محل لازم برای ایده

گوشت یکی از منابع مهم تامین پروتیین در رژیم غذایی انسان ها می باشد که مصرف آن در کلیه جوامع بشری رایج است. گوشت حاوی عناصر معدنی و ترکیبات آلی بوده که کم و زیاد بودن این عناصر و اجزای تشکیل دهنده می تواند تعیین کننده کیفیت، مضرات و فواید آن باشد. مصرف گوشت برای برخی از انسان ها به دلیل بالا بودن پروتیین، چربی و ... ممنوع و یا محدود می باشد. چنانچه بتوان در میزان این ترکیبات تغییراتی را ایجاد نمود می توان کمک کرد که همه انسان ها از فواید بیشمار گوشت بهره مند گردند.

جدول زمانی
1

1402/06/19ثبت اولیه

2

1402/06/19تایید دبیرخانه نان