• شناسه DOR : 20.1001.3.06QHT00=.2023.11.15.1.6
  • حوزه موضوعی : فنی و مهندسی, مهندسی مکانیک, طراحی کاربردی
  • کلمات کلیدی : سرقت ،دریچه های منهول فاضلاب
محل لازم برای ایده

با توجه به جذاب بودن فلز استفاده شده در این درپوش ها پیشنهاد می شود از درپوش های پلیمری با مکانیزم قفلی خاص اتفاده گردد.

جدول زمانی
1

1402/08/24ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان