• شناسه DOR : 20.1001.3.NYPHT00=.2023.09.10.1.0
  • حوزه موضوعی : کشاورزی و منابع طبیعی
  • کلمات کلیدی : خسارت، گلخانه
محل لازم برای ایده

یکی از مهمترین بیماریهای گوجه فرنگی در گلخانه، بیماری قارچی لکه موجی است که سالانه خسارتهای سنگینی به این محصول وارد می سازد. در ایده ارایه شده از انواعی از باکتری های آنتاگونیست سازگار با قابلیت کنترل این بیمارگر قارچی استفاده خواهد شد و در نهایت فرمولاسیون کاربردی مربوطه ارایه می شود. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با اینجانب تماس حاصل نمایید.

جدول زمانی
1

1402/06/19ثبت اولیه

2

1402/06/19تایید دبیرخانه نان

3

1402/09/14عدم تایید توسط نیازپرداز