• شناسه DOR : 20.1001.3.1JQHT00=.2023.11.18.1.7
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, مترجمی زبان انگلیسی
  • کلمات کلیدی : تولید، ترجمه، زیرنویس، ویدیو
محل لازم برای ایده

عصر حاضر عصر تحول و پیشرفت فنی و فناوری در حوزه‌های مختلف است. بدون شناسایی نیازمندی‌ها و همگام شدن با علم و آموزش روز نمی‌توان پاسخگوی نیاز‌های بشری بود. بدون تردید عوامل زیادی در پویایی و مترقی بودن در پاسخگویی به این نیازها وجود دارد. یکی از این عوامل دسترسی به علمی است که در سایر نقاط جهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ابزارهای مهم دسترسی به این علم ترجمه است. ترجمه کتاب پیش رو، بدون تردید، گامی مهم در این خصوص خواهد داشت.

جدول زمانی
1

1402/08/27ثبت اولیه

2

1402/08/29تایید دبیرخانه نان