• شناسه DOR : 20.1001.3.T6PHT00=.2023.09.17.1.4
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, مدیریت صنعتی
  • کلمات کلیدی : ارزیابی-ارزش گذاری-سرمایه گذاری خطرپذیر-هوش مصنوعی
محل لازم برای ایده

توسعه سیستم های ارزیابی و ارزش گذاری با استفاده از هوش مصنوعی و طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی جامع شرکت ها مبتنی بر هوش مصنوعی

جدول زمانی
1

1402/06/26ثبت اولیه

2

1402/06/27تایید دبیرخانه نان

3

1402/08/30تایید توسط نیازپرداز