• مالک : دانشگاه اصفهان
  • شناسه DOR : 20.1001.3.YJQ1T00=.2023.11.13.1.7
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, فنی و مهندسی, علوم اقتصادی, مدیریت, مهندسی صنایع, مهندسی کامپیوتر
  • کلمات کلیدی : بهبود فرآیندها ، کاهش زمان ارایه خدمات ، کاهش هزینه های ارایه خدمت و افزایش کیفیت خدمات
محل لازم برای ایده

باتوجه به اهمیت اندازه گیری بهره وری خدمات دستگاه های اجرایی و در راستای طراحی و اجرای طرح های پژوهشی در سطح ملی و استانی، تیم پژوهشی کلینیک کسب و کار دانشگاه اصفهان متشکل از تخصص های چند رشته ای علوم مهندسی و انسانی از جمله مدیریت، حقوق، کامپیوتر، روانشناسی، جامعه شناسی و .... قادر به برنامه ریزی، تهیه پروپوزال و اجرای این طرح می باشد. در صورت نیاز پروپوزال طرح تهیه و تقدیم می گردد.

جدول زمانی
1

1402/08/22ثبت اولیه

2

1402/08/23تایید دبیرخانه نان

3

1402/08/24تایید توسط نیازپرداز

شخصیت حقوقی