• شناسه DOR : 20.1001.3.JEN1T00=.2023.05.23.1.4
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, مدیریت مالی
  • کلمات کلیدی : ابزار مشتقه، توسعه بازار، قیمت گذاری منصفانه، کشف قیمت
محل لازم برای ایده

توسعه ابزارهای مشتقه زمینه ساز مدیریت بهینه ریسک بوده و امکان تنوع بخشی پرتفوی سرمایه گذاران را فراهم می سازد. ضمن آنکه با فراهم شدن امکان معامله مشتقات قیمت گذاری سهام (دارایی پایه) به صورت منصفانه تر صورت می پذیرد.

جدول زمانی
1

1402/03/02ثبت اولیه

2

1402/03/03تایید دبیرخانه نان