• مالک : اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان
  • شناسه DOR : 20.1001.4.GWM0000=.2022.10.17.0.8
  • حوزه موضوعی : علوم انسانی, اخلاق, مدیریت جهانگردی, اخلاق کاربردی, بازاریابی جهانگردی, برنامه ریزی توسعه جهانگردی
  • کلمات کلیدی : گردشگری، اخلاق، فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانی، توسعه پایدار، اصفهان
  • نوع پاداش: پاداش نقدی، حداقل 100000 ریال
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
  • وضعیت
     
    پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل نیاز

بررسی محیط فرهنگی و اجتماعی گردشگری بررسی رفتار ذینفعان (جامعه میزبان و میهمان و...) بررسی رفتار میان فرهنگی گردشگران بومی و بین المللی ارزیابی آثار فرهنگی گردشگران ارایه برنامه های جامع نگر با تاکید بر فرهنگ ایرانی و اسلامی تدوین شاخصهای ارزیابی برای اطمینان از توسعه پایدار گردشگری

جدول زمانی
1

1401/07/25ثبت اولیه

2

1401/07/25تایید دبیرخانه نان