• مالک : شرکت آب منطقه ای لرستان
  • شناسه DOR : 20.1001.4.VMPG000=.2022.11.21.0.9
  • کلمات کلیدی : سییتم های آبیاری تحت فشار
  • سطح TRL مورد انتظار : ایده
محل نیاز

مقایسه و ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار نوین اجرا شده در سطح استان لرستان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

جدول زمانی
1

1401/08/30ثبت در سامانه نان

لینک این نیاز در کارگزاری
شخصیت حقوقی